نمایه نویسندگان

ا

 • اجلی، جلیل بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 75-85]
 • اوجی، محمد رحیم مطالعة چگونگی تشکیل و رده‌بندی خاک‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-7]

ب

 • بنی عامری، ولی اله بررسی تأثیر چند حشره کش شیمیایی و بیولوژیک در کنترل شب پره پشت الماسی کلم Plutella xylostella L. (Lep.: Plutellidae) [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 14-19]

پ

 • پناهنده، جابر ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-63]
 • پناهنده، جابر بررسی عملکرد نتاج حاصل از بذور حقیقی آزاد گرده افشان و هیبرید در سیب زمینی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 6-13]

ج

 • جمشیدی، سلیمان تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704 [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 65-73]
 • جمشیدی، سلیمان تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر مایه آلودگی بذر زاد قارچ Pyrenophora graminea عامل بیماری لکه نواری جو در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 20-25]

ح

ر

 • رحیم زاده خـوئی، فرخ تأثیر کربنات کلسیم بر مقاومت به شوری ارقام یونجه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 9-21]
 • رسولی، علی تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان انگور و عوامل مؤثر بر آن در استان قزوین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 23-29]
 • رشدی، محسن بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در کشت دوم تابستانه در منطقه خوی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 54-66]
 • رضاِّئی، داود ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-63]

ز

 • زینل زاده، حسین بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در کشت دوم تابستانه در منطقه خوی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 54-66]

س

 • سیادت، عطاءالله بررسی آنالیز رشد ارقام سویا تحت تأثیر نژادهای باکتری Rhizobium japonicum [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 26-34]

ش

 • شهبازی، حسین ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-63]

ص

 • صالحی جوزدانی، غلامرضا جداسازی جدایه‌های بومی ‌باکتری Bacillus thuringiensis Berliner از خاک‌های زراعی ایران [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 47-54]
 • صیامی، کوروش تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704 [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 65-73]
 • صیامی، کوروش مطالعه امکان کشت دوم ارقام زودرس آفتابگردان در زمین های زیر کشت جو در منطقه میانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 67-75]
 • صدیق نیا، معصومه بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در کشت دوم تابستانه در منطقه خوی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 54-66]

ع

 • عبدی، مهرداد بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 75-85]
 • عبدی، مهرداد تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر مایه آلودگی بذر زاد قارچ Pyrenophora graminea عامل بیماری لکه نواری جو در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 20-25]
 • عزیزی، مهدی بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 75-85]
 • علیمحمدی، رحیم مطالعه امکان کشت دوم ارقام زودرس آفتابگردان در زمین های زیر کشت جو در منطقه میانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 67-75]

غ

 • غفاری، مهدی بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در کشت دوم تابستانه در منطقه خوی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 54-66]

ف

 • فیاضی، اسرافیل بررسی عملکرد نتاج حاصل از بذور حقیقی آزاد گرده افشان و هیبرید در سیب زمینی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 6-13]
 • فتائی، ابراهیم ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-63]
 • فتائی، ابراهیم بررسی عملکرد نتاج حاصل از بذور حقیقی آزاد گرده افشان و هیبرید در سیب زمینی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 6-13]
 • فرامرزی، علی تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704 [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 65-73]
 • فرامرزی، علی بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 75-85]
 • فرامرزی، علی تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر مایه آلودگی بذر زاد قارچ Pyrenophora graminea عامل بیماری لکه نواری جو در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 20-25]
 • فرنیا، امین بررسی آنالیز رشد ارقام سویا تحت تأثیر نژادهای باکتری Rhizobium japonicum [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 26-34]

م

 • مدندوست، مهدی بررسی ویژگی های کیفی دانه ذرت در مراحل مختلف رسیدگی دانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 44-53]
 • مرزبان، رسول جداسازی جدایه‌های بومی ‌باکتری Bacillus thuringiensis Berliner از خاک‌های زراعی ایران [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 47-54]
 • مرزبان، رسول بررسی تأثیر چند حشره کش شیمیایی و بیولوژیک در کنترل شب پره پشت الماسی کلم Plutella xylostella L. (Lep.: Plutellidae) [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 14-19]
 • مسعود سینکی، جعفر اثر فواصل آبیاری و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-43]
 • ملکی، عباس اثر فواصل آبیاری و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 35-43]
 • مهدی پور، مهدی ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-63]

ن

 • نظری، ناصر تأثیر پستی و بلندی و زمان در تشکیل خاک با مواد مادری آهکی تحت شرایط نیمه‌خشک منطقه رجئین میانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 31-46]
 • نورمحمدی، قربان بررسی آنالیز رشد ارقام سویا تحت تأثیر نژادهای باکتری Rhizobium japonicum [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 26-34]

ی

 • یارنیا، مهرداد تأثیر کربنات کلسیم بر مقاومت به شوری ارقام یونجه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 9-21]