نمایه نویسندگان

آ

 • آلبوغبیش، جعفر اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 19-26]

ا

 • احمدبیگی، امیرحسین اثر چند روش خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • اسدی گاکیه، معصومه اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 27-37]
 • البوبغیش، جعفر اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 21-28]
 • امیدی، حشمت اثر کیتوسان بر شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های حاصل از بذور زوال یافته سویا [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • امیدحقی، آسیه اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و پرمصرف بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ذرت در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • اندرگانی، سودابه خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 65-72]
 • انصاری، محمدحسین اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-42]
 • انصاری اردلی، سجاد اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]
 • ایوب نژادگان جرمی، بشیر اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 27-37]

ب

 • بابایی نژاد، بهروز اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 21-28]
 • بابایی نژاد، بهروز اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 19-26]
 • باقری، ستاره اثر دگرآسیب اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه اسپرس [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • باقی زاده، امین رابطه برخی صفات زراعی مؤثر بر عملکرد دانه لاین‌های نوترکیب گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 11-19]
 • بانشی، احمد القای مقاومت گندم به بیماری پاخوره با کاربرد متیل جاسمونات و چند گونه قارچ میکوریز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 39-47]
 • بانشی، حسینعلی اثر کشت مخلوط گلدانی انواع لوبیا و گوجه فرنگی بر مهار گل جالیز مصری و بهبود شاخص های رشدی گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 69-63]
 • بصیرنیا، طاهره اثر کشت مخلوط گلدانی انواع لوبیا و گوجه فرنگی بر مهار گل جالیز مصری و بهبود شاخص های رشدی گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 69-63]

پ

 • پویان‌فر، مهتاب اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 11-17]

ت

 • تبد، محمدعارف اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 27-37]
 • تبریزی نمینی، صائب اثر چند روش خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • ترابی، محمد اثر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد قارچ Sclerotinia minor عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 71-80]
 • تیموری، نسرین اثر تاریخ کشت بر جمعیت علف‌های هرز و شناسایی گونه‌های غالب مزرعه نخود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 59-67]
 • تیموری، نسرین نشت یونی و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه چند ژنوتیپ نخود در واکنش به دما‌های پایین [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 25-34]

ج

 • جعفری، محمد اثر دگرآسیب اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه اسپرس [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • جمشیدی، سلیمان خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 65-72]
 • جمشیدی، سلیمان اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 78-71]
 • جمشیدی، سلیمان اثر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد قارچ Sclerotinia minor عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 71-80]

خ

 • خدابنده، حبیب اله اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 78-71]
 • خضری نژاد، نبی شناسایی گونه های فوزاریوم مرتبط با گندم، جو و ذرت در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-62]
 • خلیل‌وند بهروزیار، ابراهیم اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و پرمصرف بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ذرت در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • خورشیدی بنام، محمدباقر اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-42]

د

 • دادخواه، علیرضا اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 21-28]
 • دادخواه، علیرضا اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 19-26]
 • دستور، عاطفه اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]

ر

 • رستمی، مجید واکنش صفات مورفولوژیک گیاه دارویی زوفا به شرایط کم‌آبیاری در شرایط گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 19-24]
 • رستمی، مجید اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 21-28]
 • رستمی، مجید اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 19-26]
 • رضایی دانش، یونس شناسایی گونه های فوزاریوم مرتبط با گندم، جو و ذرت در استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-62]
 • رئوفی راد، ولی اله اثر دگرآسیب اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه اسپرس [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

ز

 • زمانی، حمیده اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 78-71]
 • زندیان، فرشاد اثر کمپوست کرمی و کود مرغی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در ماهیدشت کرمانشاه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 25-32]
 • زنده، عارف اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-42]

س

 • سیدمعصومی، سیدیعقوب تعیین فاصله ایزولاسیون مناسب به منظور تولید بذر استاندارد پنبه رقم مهر در استان اردبیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 41-46]
 • سیدمعصومی، سیدیعقوب معرفی دورگ ها و ارقام امیدبخش پنبه در منطقه مغان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 11-17]
 • سروی، حسن تعیین فاصله ایزولاسیون مناسب به منظور تولید بذر استاندارد پنبه رقم مهر در استان اردبیل [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 41-46]
 • سلیمی بنی، مهرداد اثر چند روش خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • سوری، سجاد رابطه برخی صفات زراعی مؤثر بر عملکرد دانه لاین‌های نوترکیب گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 11-19]

ش

 • شاه‌گلزاری، سیدمهدی اثر برخی عوامل بوم‌شناختی بر کمیت و کیفیت ماده مؤثره گیاه دارویی سنبله بادکنکی در منطقه تویسرکان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 77-85]

ص

 • صادقی روش، محمد حسن پهنه بندی قابلیت زمین های دشت خضرآباد برای کشت زعفران با استفاده از منطق فازی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 47-61]
 • صیامی، رضا اثر مقادیر مصرف و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 55-63]
 • صیامی، رضا شاخص تولید بذر علف هرز و عملکرد گیاه دارویی در رقابت بین گونهای سلمه تره و رازیانه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]
 • صمدی فیروزآباد، بصیر اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم زرفام [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 63-70]

ط

 • طهماسبی، ایرج اثر تاریخ کشت بر جمعیت علف‌های هرز و شناسایی گونه‌های غالب مزرعه نخود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 59-67]
 • طهماسبی، ایرج نشت یونی و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه چند ژنوتیپ نخود در واکنش به دما‌های پایین [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 25-34]
 • طویلی، علی اثر دگرآسیب اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه اسپرس [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

ع

 • عالیشاه، عمران معرفی دورگ ها و ارقام امیدبخش پنبه در منطقه مغان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 11-17]
 • عبدالرحمنی، بهمن اثر محتوای اولیه فسفر بذر بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرایط دیم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • علیلو، درنا اثر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد قارچ Sclerotinia minor عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 71-80]

غ

 • غلامی پرشکوهی، محمد اثر چند روش خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم سانته [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]

ف

 • فتحی، احسان اثر تاریخ کشت بر جمعیت علف‌های هرز و شناسایی گونه‌های غالب مزرعه نخود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 59-67]
 • فتحی، احسان نشت یونی و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه چند ژنوتیپ نخود در واکنش به دما‌های پایین [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 25-34]
 • فراهانی، ابراهیم اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم زرفام [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 63-70]
 • فرنیا، امین اثر کمپوست کرمی و کود مرغی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در ماهیدشت کرمانشاه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 25-32]

ک

 • کلانتری، زهرا اثر محلول‎پاشی با متانول و اتانول بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نعناع فلفلی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]
 • کهنه پوشی، زانیار اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 27-37]

م

 • مالکی خضرلو، سمیرا اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]
 • مالکی خضرلو، مهدیه اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 1-9]
 • محمدی، صدیقه اثر کشت مخلوط گلدانی انواع لوبیا و گوجه فرنگی بر مهار گل جالیز مصری و بهبود شاخص های رشدی گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 69-63]
 • محمدی، صدیقه القای مقاومت گندم به بیماری پاخوره با کاربرد متیل جاسمونات و چند گونه قارچ میکوریز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 39-47]
 • محمدی نژاد، قاسم رابطه برخی صفات زراعی مؤثر بر عملکرد دانه لاین‌های نوترکیب گندم نان در شرایط تنش شوری [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 11-19]
 • محمودی، شهلا کارآیی روش ژئوپدولوژی در نقشه‌برداری خاک‌های زراعی اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-23]
 • محمودی راد، زهرا اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 11-17]
 • میرشکاری، بهرام اثر مقادیر مصرف و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 55-63]
 • میرشکاری، بهرام شاخص تولید بذر علف هرز و عملکرد گیاه دارویی در رقابت بین گونهای سلمه تره و رازیانه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]
 • مسیح‌آبادی، محمدحسن کارآیی روش ژئوپدولوژی در نقشه‌برداری خاک‌های زراعی اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-23]
 • منصوری گندمانی، وحید اثر کیتوسان بر شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های حاصل از بذور زوال یافته سویا [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

ن

 • نادری، غلامرضا اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم زرفام [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 63-70]
 • نظری، ناصر کارآیی روش ژئوپدولوژی در نقشه‌برداری خاک‌های زراعی اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-23]
 • نظری، ناصر توزیع مکانی کربنات کلسیم معادل با روش‌های زمین‌آماری در خاک‌های منطقه آچاچی میانه [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 43-53]
 • نورافکن، حسن اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 11-17]
 • نورافکن، حسن اثر محلول‎پاشی با متانول و اتانول بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نعناع فلفلی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 1-9]

و

 • ولیزاده، غلامرضا اثر محتوای اولیه فسفر بذر بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرایط دیم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]

ی

 • یاوری، آفاق اثر برخی عوامل بوم‌شناختی بر کمیت و کیفیت ماده مؤثره گیاه دارویی سنبله بادکنکی در منطقه تویسرکان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 77-85]