نمایه نویسندگان

آ

 • آرویی، حسین اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 41-50]

ا

 • ابراهیمی، فاطمه خاصیت گیاه پالایی تاجریزی در خاک های آلوده به کادمیوم در محیط آب کشت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • احمدی خیاوی، سحر خاصیت اتوآللوپاتی درون گونه ای ترشحات ریشه در چند رقم برنج متداول ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-67]
 • احمدی نسب، فرخ مطالعۀ خصوصیات بوم‌شناختی نسترن وحشی و زالزالک با روش تجزیه تطبیقی متعارفی و قوس‌گیرشده در استان آذربایجان شرقی، ایران [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 49-59]
 • اسدی، اسد اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 85-94]
 • افتخاری، علی نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 61-70]
 • افکاری، احمد اثر قارچ میکوریز و کود فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت تحت تنش کم‌آبی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • افکاری، احمد اثر محلول‌پاشی سایکوسل بر کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی در جو رقم کویر در منطقه خداآفرین آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 13-22]
 • اله دادی، مرضیه اثر مقادیر مختلف اوره بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی کنگر فرنگی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 49-60]
 • اندرخور، عباسعلی شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش گرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 1-11]

ب

 • بابازاده، حسین تخمین بهره وری آب محصول گندم در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]
 • باقی‌زاده، امین خاصیت گیاه پالایی تاجریزی در خاک های آلوده به کادمیوم در محیط آب کشت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • بخشی پور، سعید گروه‌بندی لاین‌های امیدبخش برنج بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 73-83]

پ

 • پشتیبان، مریم گروه‌بندی لاین‌های امیدبخش برنج بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 73-83]
 • پناهی، امین اثر دما و زمان انبارداری بر ترکیبات معطر عرق نعناع سبز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]
 • پویان فر، مهتاب خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 9-17]
 • پور، خسرو مقایسه لاین‌های زودرس و متوسط‌رس جدید سویادر منطقه لرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]
 • پوررافضی، امیررضا اثر قارچ میکوریز و کود فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت تحت تنش کم‌آبی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • پورسیدی، شهرام خاصیت گیاه پالایی تاجریزی در خاک های آلوده به کادمیوم در محیط آب کشت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • پورسلطان هوجقان، محسن اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 41-50]

ت

 • توکلی، علیرضا اثر میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم جو دیم در شرایط آب و هوایی مراغه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]

ج

 • جرجانی، عیسی تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 21-33]
 • جمشیدی، سلیمان خاصیت اتوآللوپاتی درون گونه ای ترشحات ریشه در چند رقم برنج متداول ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-67]
 • جوادزاده، سید مهدی اثر دور آبیاری و نسبت‌های مختلف کود شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش در شرایط اقلیمی ایرانشهر [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 71-86]

ح

 • حبیبی، محمود اثر تنش کم آبی بر کیفیت و کمیت علوفه دو رقم سورگوم علوفه ای در منطقه جیرفت [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 35-40]
 • حسنوند، محمد مقایسه لاین‌های زودرس و متوسط‌رس جدید سویادر منطقه لرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]

خ

 • خاکی، مهران مقایسه لاین‌های زودرس و متوسط‌رس جدید سویادر منطقه لرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]
 • خلیل وند بهروزیار، ابراهیم پیش تیمار بذر گندم دوروم بهاره با روی، منگنز و بور در شرایط مزرعه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 65-71]

ذ

 • ذوالفقاری، عرفان مطالعۀ خصوصیات بوم‌شناختی نسترن وحشی و زالزالک با روش تجزیه تطبیقی متعارفی و قوس‌گیرشده در استان آذربایجان شرقی، ایران [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 49-59]

ر

 • روشنعلی، محمد ارزیابی توان محیطی کشت کلزا با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در استان مازندران [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-24]

س

 • سام دلیری، مرتضی نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 61-70]
 • سبحانی، بهروز ارزیابی توان محیطی کشت کلزا با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در استان مازندران [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-24]
 • سفیدکن، فاطمه پایداری فیتوشیمیایی مرزه در شرایط نگهداری فراسرد [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 51-57]

ش

 • شیرانی‌راد، امیرحسین نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 61-70]
 • شیروانی سرخسی، حمیده پیش تیمار بذر گندم دوروم بهاره با روی، منگنز و بور در شرایط مزرعه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 65-71]
 • شهبازی، شبنم پایداری فیتوشیمیایی مرزه در شرایط نگهداری فراسرد [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 51-57]

ص

 • صادقی، فرشاد اثر دما و زمان انبارداری بر ترکیبات معطر عرق نعناع سبز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]
 • صبوری، حسین تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 21-33]
 • صلاحی، برومند ارزیابی توان محیطی کشت کلزا با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در استان مازندران [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-24]

ط

 • طباطبائی، سید جلالدین اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 41-50]

ع

 • عبدی، مهرداد اثر تنش کم آبی بر کیفیت و کمیت علوفه دو رقم سورگوم علوفه ای در منطقه جیرفت [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 35-40]
 • عبدالرحمنی، بهمن اثر میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم جو دیم در شرایط آب و هوایی مراغه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • عزیزیان شرمه، امید خصوصیات رشدی و عملکرد چای ترش در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شرایط آب و هوایی سراوان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • عزیزیان شرمه، امید اثر آرایش کاشت بر صفات فنولوژیکی و مرفولوژیکی آفتابگردان در منطقه زهک سیستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-69]
 • عشری، مهدی اثر زئولیت بر کاهش اثرات تنش خشکی در ارقام مختلف کلزا در شرایط اقلیمی فیروزکوه [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 33-47]
 • علیزاده، امید اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 85-94]

غ

 • غفاری، حمید اثر محلول‌پاشی سایکوسل بر کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی در جو رقم کویر در منطقه خداآفرین آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 13-22]

ف

 • فلاحی، حسین علی تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 21-33]
 • فلاحی، حسین علی شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش گرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 1-11]

ق

 • قاسمی، سعید اثر تاریخ کاشت و کود اوره بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی شهرستان هشترود [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-64]
 • قاسمی کهریزه، اکبر اثر حشره‌کش‌های میکروبی و شیمیایی بر سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 87-97]
 • قمری زارع، عباس پایداری فیتوشیمیایی مرزه در شرایط نگهداری فراسرد [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 51-57]

ک

 • کاویانی چراتی، عاطفه تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 21-33]
 • کاویانی چراتی، عاطفه شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش گرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 1-11]
 • کمالی دلجو، افسانه خصوصیات رشدی و عملکرد چای ترش در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شرایط آب و هوایی سراوان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • کمالی دلجو، افسانه اثر آرایش کاشت بر صفات فنولوژیکی و مرفولوژیکی آفتابگردان در منطقه زهک سیستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-69]

گ

 • گنجعلی، حمید رضا خصوصیات رشدی و عملکرد چای ترش در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شرایط آب و هوایی سراوان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]

ل

 • لکی زهی، محمد خصوصیات رشدی و عملکرد چای ترش در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شرایط آب و هوایی سراوان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]

م

 • مبصر، حمیدرضا نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 61-70]
 • محبوبی، افسانه اثر محلول‌پاشی با سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پنیرک و بادرشبو [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-33]
 • محدثی، علی گروه‌بندی لاین‌های امیدبخش برنج بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 73-83]
 • محمدزاده، شیرین اثر حشره‌کش‌های میکروبی و شیمیایی بر سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 87-97]
 • مشرف بروجنی، لاله اثر مقادیر مختلف اوره بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی کنگر فرنگی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 49-60]
 • مصباح، اردشیر مقایسه لاین‌های زودرس و متوسط‌رس جدید سویادر منطقه لرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]
 • مهربان، احمد اثر آرایش کاشت بر صفات فنولوژیکی و مرفولوژیکی آفتابگردان در منطقه زهک سیستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-69]

ن

 • نیازی‌فرد، علی‌شیر اثر تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های آبی جو [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-79]
 • نظری، ناصر تعیین یک مدل تجربی برای آبشویی خاک‌های شور اراضی زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 35-51]
 • نعمتی، سیدحسین اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 41-50]
 • نقاش‌زاده، محمدرضا مقایسه لاین‌های زودرس و متوسط‌رس جدید سویادر منطقه لرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]
 • نورافکن، حسن خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 9-17]
 • نورافکن، حسن اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 85-94]
 • نورافکن، حسن اثر محلول‌پاشی با سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پنیرک و بادرشبو [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-33]
 • نورافکن، حسن اثر ایندول‌استیک‌اسید و بنزیل‌آمینوپورین بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بادرنجبویه [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-32]
 • نوروزی، الناز تخمین بهره وری آب محصول گندم در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]

و

 • وظیفه دوست، مجید تخمین بهره وری آب محصول گندم در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]
 • ولی یاری، مهسا اثر ایندول‌استیک‌اسید و بنزیل‌آمینوپورین بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بادرنجبویه [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-32]
 • ولدآبادی، علیرضا نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 61-70]

ی

 • یعقوبیان، ایرج اثر تاریخ کاشت و کود اوره بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی شهرستان هشترود [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-64]
 • یعقوبیان، یاسر اثر تاریخ کاشت و کود اوره بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی شهرستان هشترود [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-64]
 • یکتا، میترا گروه‌بندی لاین‌های امیدبخش برنج بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 73-83]