بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تاجبخش، مهدی [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تاری نژاد، علیرضا [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز.
 • تاری نژاد، علیرضا [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، تبریز،ایران
 • تبد، محمدعارف [1] گروه گیاهان دارویی جهاددانشگاهی کرمانشاه
 • تبریزی نمینی، صائب [1] واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران
 • ترابی، محمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
 • ترابی، محمد [1] گروه گیاهپزشکی واحد ورامین و پیشوا دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران
 • ترنگ، علیرضا [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات ژنومیکس مدیریت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور (رشت)، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • ترنگ، علیرضا [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی رشت، ایران
 • تقی پور، فرهاد [1] دکترای علوم زیستی گروه بیوتکنولوژی دانشکده بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی دانشگاه تکنولوژی مالزی جوهور، مالزی
 • تقدسی، محمد ولی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • تقی زاده، رضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • تقوی، داریوش [1] فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تقوی، داریوش [1] کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • تیموری، سعدالله [1] محقق پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی، کرج
 • تیموری، نسرین [1] دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • تیموری، نسرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • توکلی، افشین [1] اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • توکلی، علیرضا [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان شاهرود، ایران
 • توکلی، علیرضا [1] مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • توکلی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز گروه علوم علف‌های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز شیراز، ایران
 • توکلی اوجانی، خاطره [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران

ج

چ

 • چیذری، امیرحسین [1] دانشیار گروه اقتصاد و کشاورزی دانشکده کشاورزی-دانشگاه تربیت مدرس
 • چیذری، محمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده تربیت مدرس.
 • چراغی، حسین [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
 • چمنی، محمد [1] عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • چنگیزی، مهدی [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • چوکان، رجب [1] دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج

ح

خ

د

ذ

 • ذکوی، داریوش [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه زراعت، قائم شهر، ایران.
 • ذوالفقاری، عرفان [1] استادیار گروه فضای سبز، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

ر

ز

س

ش

ص

 • صابر، موسی [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه.
 • صادقی، آیتک [1] کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعب استان آذربایجان شرقی.
 • صادقی، حمید [1] استادیار فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران.
 • صادقی، سید ابراهیم [1] دانشیار پژوهشی، بخش حفاظت و حمایت موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران.
 • صادقی، سید مصطفی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
 • صادقی، فرشاد [1] گروه علوم باغبانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • صادقی، محمد صادق [1]
 • صادقی‌پور، امید [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • صادقی روش، محمدحسن [1] استادیار گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران.
 • صادقی روش، محمد حسن [1] استادیار گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران
 • صادق زاده، محمد [1] کارشناس زراعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد میانه
 • صادق زاده اهری، داود [2] عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • صادقی قطب آبادی، فرشاد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.
 • صالحی، بهروز [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • صالحی، بهروز [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه باغبانی، ابهر، ایران.
 • صالحی، محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
 • صالحی، محمد [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات- باشگاه پژوهشگران جوان واحد میانه
 • صالحی، محمد [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صالحی جوزدانی، غلامرضا [1] عضو هیات علمی مؤسسه بیوتکنولوژی
 • صیامی، رضا [4] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران
 • صیامی، کورش [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • صیامی، کورش [3] کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • صیامی، کوروش [2] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صیامی، کوروش [1] کارشناس ارشد رشته ی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • صیامی، کوروش [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • صبا، جلال [1] اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • صبا، جلال [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فیزیولوژ و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان.
 • صبا، جلال [1] عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
 • صبا، جلال [1] عضو هیئت علمی و استادیار اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
 • صباغ پور، سید حسین [1] عضو هیأت علمی مؤسسه دیم سرا رود کرمانشاه.
 • صبوری، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس گنبدکاووس، ایران
 • صبوری، حسین [1] عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه جامع گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • صبوری، حسین [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 • صبوری، محمد صادق [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
 • صداقت حور، شهرام [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • صداقت فر، عزت اله [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • صدرآبادی، رضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد، ایران
 • صدر آبادی حقیقی، رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
 • صدرالاشرافی، سید مهریار [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • صدقی، حسین [1] عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات.
 • صدقی، حسین [1] استاد هیدرولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • صدیقی، فاطمه [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • صدیق نیا، معصومه [1] کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
 • صفامهر، علیرضا [1] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • صفامهر، علیرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
 • صفامهر، علیرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • صفامهر، علیرضا [1] عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • صفری، داریوش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر- ایران
 • صفری، داریوش [1] گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • صلاحی، برومند [1] گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صلاحی، سیامک [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • صلاحی، سیامک [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران.
 • صلاحی، سیامک [1] عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • صلاحی، سیامک [1] کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • صمدی، احد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران
 • صمدیان ساربانقلی، وحیده [1] دانشگاهآزاد اسلامی واحد تبریز باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • صمدی فیروزآباد، بصیر [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران
 • صولتی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد بخش علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ض

ط

ع

غ

ف

ق

 • قادری، سیدجمیل [1] عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.
 • قاسمی، ابوالقاسم [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیماری‏های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور، تهران
 • قاسمی، سعید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • قاسمی کهریزه، اکبر [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • قاصدی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • قاضی خانلوثانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
 • قافیه سنج، الهام [1] 1- کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران.
 • قربانیان آستانه، یاسر [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،
 • قیصری، ابوالقاسم [1] کارشناس زراعت و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی داراب، استان فارس
 • قطبی، ویدا [1] اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 • قلی‎پور، حسین [1] فرحیخته کارشناس ارشد گرایش زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • قلی پور، جعفر [1] کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان میانه
 • قمری، محسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،
 • قمری زارع، عباس [1] مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • قنادها، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • قنبری، امیر [1] کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • قنبری، امیر [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • قنبری، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم باغبانی، باشگاه پژوهشگران جوان، شیراز، ایران.
 • قنبری، مژگان [1] دانش‌آموخته‌‌ کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه علوم باغبانی، باشگاه پژوهشگران جوان، شیراز، ایران.
 • قنبریان جهرمی، علیرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم باغبانی، شیراز، ایران.
 • قنبری مالیدره، عباس [1] استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
 • قهاری، حسن [1] استادیار حشره شناسی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
 • قهاری، حسن [1] استادیار حشره شناسی و عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهر ری.
 • قهرمانی، زهرا [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ک

گ

 • گیتی، علیرضا [1] استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • گرمچی، سردار [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 • گزانچیان، علی [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد) 
 • گیلانی، عبدالعلی [1] بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • گلباز، مریم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • گلچین، احمد [1] استاد خاک شناسی دانشگاه زنجان.
 • گلچین، احمد [1] استاد گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • گلچین، احمد [1] دانشیار دانشگاه زنجان، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
 • گلچین نو، سمیه [1] گروه بیماری‌شناسی گیاهی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • گلدوست خورشیدی، میثم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • گلزارادبی، شهرام [1] کارشناس ارشد معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
 • گلزار ادبی، شهرام [1] کارشناس ارشد طیور سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
 • گلزار ادبی، شهرام [1] کارشناس ارشد، معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
 • گماریان، مسعود [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • گنجعلی، حمید رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • گنجعلی، علیرضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه زابل زابل، ایران
 • گهرباری، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 • گودرزی، مجید [1] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

ل

 • لازمی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • لایق حقیقی، معصومه [1] کارشناس ارشد گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • لباسچی، محمدحسین [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران.
 • لرکی، فرشاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • لسانی، حسین [1] عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لشگرآرا، فرهاد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • لطفی ماوی، فرید [1] کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان| عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • لک، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
 • لکی زهی، محمد [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • لیموچی، کاوه [1] دکترای زراعت. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

م

ن

و

ه

 • هادی، هاشم [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • هاشمی، سید محمدرضا [1] دانش آموخته گروه کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • هاشمی‎زاده، سمیه [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه کارشناسی ارشد زراعت، میانه، ایران.
 • هاشم‏ زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • هاشمی‌مجد، کاظم [1] استادیار گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران
 • هلالی سلطان آباد، فهیمه [1] کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • همایون‏ فر، فرهاد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • همت‎زاده، اقدس [1] اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماکو، ماکو، ایران.
 • هنرور، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.
 • هوشیار، فرید [1] مدرس مرکز گرمی دانشگاه پیام نور گرمی، ایران نشانی الکترونیک : houshyar.farid@gmail.com
 • هوشمندی، بابک [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشدگروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز، ایران

ی