نویسنده = علی نیایی فرد، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ابعاد حوضچه بر نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-22

احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب؛ ساسان علی نیایی فرد