نویسنده = رشیدی، ورهرام
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-53

شهرام محمدی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ رحیم علیمحمدی