نویسنده = خضری نژاد، نبی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی گونه های فوزاریوم مرتبط با گندم، جو و ذرت در استان آذربایجان غربی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 49-62

نبی خضری نژاد؛ یونس رضایی دانش