نویسنده = عالیشاه، عمران
تعداد مقالات: 1
1. معرفی دورگ ها و ارقام امیدبخش پنبه در منطقه مغان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-17

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ عمران عالیشاه