دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، آذر 1393، صفحه 1-92 
اثر بستر کشت خاکی و آب‌کشت بر رشد و عملکرد غده‌چه سیب‌زمینی

صفحه 25-35

منیره حاجی‌آقائی کامرانی؛ کاظم هاشمی‌مجد؛ نصرت‌اله نجفی؛ هادی حسین نیا