دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، بهمن 1393، صفحه 1-83 
طراحی الگوی نظام پایدار تولید محصول کلزا در استان قزوین با استفاده از مدل AMOS

صفحه 45-56

سمیه جنگ چی کاشانی؛ سیدجمال فرج‌اله حسینی؛ سیدمهدی میردامادی