دوره و شماره: دوره 10، ویژه نامه 2 - 2 - شماره پیاپی 35، مرداد 1393، صفحه 1-95 
اثر هوادهی و پوشش‌دهی بر کمیت و کیفیت رشدی چمن لولیوم (Lolium perenne)

صفحه 53-63

محبوبه غزالی؛ محمدرضا نوری امامزاده ای؛ ابوذر رحمتی