دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، خرداد 1393، صفحه 1-92 
خاصیت ضدباکتریایی عصاره متانولی چهار گونه گلسنگ بومی ایران‌

صفحه 41-50

سلیمان جمشیدی؛ سیده مریم شهیدی؛ محمد سهرابی؛ سمیرا جمشیدی


اثر کودهای تلفیقی و محلول‌پاشی کلات آهن بر عملکرد کمی گل‌محمدی

صفحه 73-81

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسین لباسچی