دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1393، صفحه 1-85 
اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504

صفحه 77-85

فرهود یگانه پور؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مصطفی ولیزاده؛ اکرم معینی راد؛ وحید بیگی نیا