دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، خرداد 1394 

پژوهشی

اثر بقایای پنبه، ذرت، گندم و یونجه بر غلظت آمونیوم و نیترات خاک

صفحه 1-8

کامبیز پوری؛ بهنام کامکار؛ سیدعلیرضا موحدی نائینی


ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس

صفحه 9-21

مرضیه رشیدپور؛ حسین علی فلاحی؛ عباسعلی نوری نیا؛ حسین صبوری؛ شاهپور ابراهیم نژاد


اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز

صفحه 45-53

شهرام محمدی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ رحیم علیمحمدی