دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1394 
بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی

صفحه 11-23

مریم اکبرپور؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی مومنی؛ فرزانه نجفی


اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت

صفحه 31-40

حاجی آقائی کامرانی منیره؛ اعظم رحیمی چگنی؛ هادی حسین نیا؛ علی بابایی قاقلستانی