دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، اسفند 1394 
اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری

صفحه 34-25

نوشین فلاحی؛ علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نسرین حاتمی قره قوینی