دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، بهمن 1391، صفحه 1-87 
2. اثر کود اولیه نیتروژن در مدیریت علف های هرز پنبه

صفحه 11-20

سید افشین سجادی؛ مجتبی احمدی؛ محمد برزعلی؛ نبی‎اله نعمتی


6. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید ایروفلور آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

صفحه 67-75

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام