دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1391، صفحه 1-74