دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، اردیبهشت 1391، صفحه 1-77 
7. اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سویا در منطقه ساری

صفحه 59-67

مهدی عشری؛ قربان نورمحمدی؛ حسین یزدپور؛ سلمان دستان؛ اسماعیل یساری


8. بررسی اثر کاهش مصرف آب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

صفحه 69-77

میثم گلدوست خورشیدی؛ علیرضا دانشمند؛ صغرا مرادپور؛ اصغر باقری جامخانه