دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 1-85 
تأثیر کربنات کلسیم بر مقاومت به شوری ارقام یونجه

صفحه 9-21

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ رحیم زاده خـوئی


ارزیابی توان ریزغده‌های دورگه به عنوان غده بذری در تولید سیب‌زمینی و مقایسه آنها با والدین

صفحه 55-63

ابراهیم فتائی؛ حسین شهبازی؛ جابر پناهنده؛ مهدی مهدی پور؛ داود رضاِّئی