دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مهر 1385، صفحه 1-98 
4. تعیین بهترین آرایـش کــاشت در ژنوتیپ‌هـای گلرنگ بهاره

صفحه 53-64

محمدرضا خلیل‌زاده گوگانی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ قربان نورمحمدی؛ علیرضا خلیل زاده گوگانی