دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، مهر 1386، صفحه 1-100 

پژوهشی

1. اثرات تنش کمبود آب بر برخی از صفات مورفولوژیک دو رقم آفتابگردان در تراکم‌های مختلف

صفحه 1-13

ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ صمد دربندی؛ هوشنگ آلیاری