دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، بهمن 1386، صفحه 1-88 

پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

صفحه 1-12

رستم آقازاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار


تأثیر اسید جیبرلیک بر برخی از صفات مورفولوژیکی لاین های والدینی برنج هیبرید

صفحه 69-77

امیر عباس موسوی میرکلایی؛ محمد زمان نوری؛ مرتضی سام دلیری؛ هایده مهرایی