دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، شهریور 1387، صفحه 1-99 
بررسی هم‏خونی در کلنی‏های زنبور عسل شهرستان میانه

صفحه 11-15

ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ کورش صیامی؛ اورنگ کاوسی


بررسی اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر اساس شاخص‌های ارزیابی در 9 لاین و رقم اصلاح شده برنج

صفحه 17-29

محمدباقر خورشیدی بنام؛ مهرداد عبدی؛ شهرام ایرانی‏ پور؛ رحیم اکبری


بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته‏های سورگوم جارویی در منطقه میانه

صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب ‏اله خدابنده؛ کورش صیامی؛ جابر داودی


بررسی تنوع ژنتیکی گلوتنین‏های تعدادی از توده‏های گندم بومی منطقه زنجان

صفحه 61-70

آرش محمدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ یوسف ارشد؛ ندا جوادیان؛ ناصر محبعلی‏ پور