دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، بهمن 1387، صفحه 1-100 

پژوهشی

1. فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کالپاستاتین در گوسفندان قزل، آرخامرینو و آمیخته‌های آن‏ها

صفحه 1-6

قربان الیاسی زر‏‎‎ین‌قبایی؛ جلیل شجاع؛ محمدرضا نصیری؛ ام‌البنین پیراهری؛ آرش جوانمرد


2. ارزیابی دوره‏ بازگشت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در استان فارس

صفحه 7-21

نادر پیرمرادیان؛ سید امیر شمس ‏نیا؛ فردین بوستانی؛ محمدعلی شاهرخ ‏نیا


5. بررسی میزان آلودگی زنبورستان‏های شهرستان میانه به انگل‏های نوزما، واروا و آکاراپیس

صفحه 39-43

جابر داودی؛ اکبر نادری؛ فریبا محمدپور؛ شهرام گلزار ادبی؛ علی فرامرزی


8. تأثیر مقادیر نیتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزای عملکرد 9 رقم کلزا در منطقه میانه

صفحه 73-84

علی فرامرزی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ منوچهر فربودی؛ مهدی طاهرخانی


9. مقایسه قدرت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش های پیش‏بینی: مورد قیمت چغندرقند

صفحه 85-100

حمید محمدی؛ فرشید کفیل‏ زاده؛ محمد نقشینه ‏فرد؛ سیامک پیش‏ بین