دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، اردیبهشت 1388، صفحه 1-103 
ارزیابی تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف باکتری Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli بر تثبیت نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا

صفحه 23-36

مهدی طاهرخانی؛ قربان نور محمدی؛ محمد جواد میرهادی؛ حسین حیدری شریف آبادی؛ امیر حسین شیرانی راد


اثرات سن شان‏های موم بر عملکرد نسل یا جمعیت در زنبور عسل

صفحه 89-94

ابوالفضل اسعدی‏ دیزجی؛ ناصر ماهری سیس؛ احد شاددل تیلی؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی