دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، بهمن 1388، صفحه 1-106 

پژوهشی

1. بررسی اثر سویه های Rhizobium leguminosarum بر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

صفحه 1-8

مریم حاتم‏آبادی فراهانی؛ سعید رضائی؛ محمدرضا لک


2. بررسی حساسیت مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say ( Hym.: Braconidae) به آفت‏کش‏ها

صفحه 9-18

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ میرجلیل حجازی؛ قدری نوری قنبلانی؛ موسی صابر؛ ناصر محب علی پور


5. تجریه علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‎های امید بخش عدس در شرایط دیم

صفحه 45-56

شهرام عزیزی چاخرچمن؛ حسین مصطفایی؛ داود حسن پناه؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا


8. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزرعه آفتابگردان (Helianthus anuus L.)

صفحه 76-82

حسین قلی‎پور؛ بهرام میرشکاری؛ امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی؛ شهرام حنیفیان


11. ارزیابی مورفوتیپ‌های پیاز قرمز آذرشهر از نظر صفات زراعی

صفحه 101-106

حسین مودب شبستری؛ سیدعلی موسوی زاده؛ حسین چراغی