دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، مهر 1389، صفحه 1-102 

پژوهشی

واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی


ارزیابی مدل‎های تجربی شوری‌زدایی خاک‎های شور و تعیین مدل مناسب برای اراضی شمال اهواز

صفحه 23-34

معروف سی‌وسه‌مرده؛ فریدون کاوه؛ ابراهیم پذیرا؛ حسین صدقی؛ سیدجمیل قادری


اثر روش‎های مختلف خاک ورزی بر شاخص های انرژی و اجزای عملکرد گلرنگ

صفحه 67-76

محمد غلامی پرشکوهی؛ سعید سیف زاده؛ مجید رشیدی؛ محسن حنیفی


ارزیابی تناسب اراضی خاکچال های شهر تبریز با روش محدودیت ساده

صفحه 95-102

امیر یوسف‎زاده؛ ابراهیم پذیرا؛ محمد حسن مسیح آبادی؛ ناصر نظری؛ مریم دادگر؛ فروغ الهیاری پور