دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، بهمن 1389، صفحه 1-99 
اثر سطوح مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید و نوع پایه در تکثیر رز رقمOlivia به روش قلمه – پیوند

صفحه 15-22

محمود رضا خلیلی؛ فاطمه نکونام؛ محمد خصوصی؛ روح انگیز نادری؛ جواد جبارزاده


ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته کلزای زمستانه

صفحه 49-56

لیلی علیزاده؛ بهرام علیزاده؛ فرزاد جاویدفر؛ فرخ درویش


تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

صفحه 57-65

مهرزاد علیمحمدی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ بهروز عارف


بررسی اثر روش‎های مختلف مصرف کودهای میکرو بر میزان تجمع عناصر میکرو در بذر و برگ و عملکرد ذرت رقم Jeta

صفحه 67-74

الناز فرج‎زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی