دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مهر 1390، صفحه 1-66 
بررسی روابط بین صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بعضی از عناصر شیمیایی گیاه دارویی کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) جمع‌آوری شده از رویشگاه اراک

صفحه 19-28

تورج رحیمی؛ فرزاد پاک نژاد؛ بهلول عبا سزاده؛ محمدرضا اردکانی؛ مجید زارع ولوجردی 4؛ معصومه لایق حقیقی


اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

صفحه 45-50

مژگان قنبری؛ علیرضا قنبریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی؛ محسن فرزانه