دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مهر 1390، صفحه 1-66 
3. بررسی روابط بین صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بعضی از عناصر شیمیایی گیاه دارویی کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) جمع‌آوری شده از رویشگاه اراک

صفحه 19-28

تورج رحیمی؛ فرزاد پاک نژاد؛ بهلول عبا سزاده؛ محمدرضا اردکانی؛ مجید زارع ولوجردی 4؛ معصومه لایق حقیقی


4. نقش کروموزوم‎های 1 و 6 در کنترل ژنتیکی صفات زراعی برنج

صفحه 29-35

حسین صبوری؛ مهناز کاتوزی؛ رسول خاتمی نژاد


6. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

صفحه 45-50

مژگان قنبری؛ علیرضا قنبریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی؛ محسن فرزانه