دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، اردیبهشت 1390، صفحه 1-72 

پژوهشی

تأثیر تنش رطوبتی و مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود معمولی در منطقه میانه

صفحه 1-9

اسمعلی آزادمنش؛ منوچهر فربودی؛ علی فرامرزی؛ شهرام شاهرخی


بررسی مقاومت آنتیﺯنوزی گونهﻫﺎی مختلف بید نسبت به سنک بید و صنوبر Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)

صفحه 11-18

علی احدیت؛ سید ابراهیم صادقی؛ هادی استوان؛ سعید محرمی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ ستار زینالی؛ داود شامحمدی


ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور Uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

صفحه 49-54

حسین کربلایی خیاوی؛ حاجی شیخلینسکی؛ اسدالله بابایی اهری؛ اصغر حیدری؛ حسین فتحی