دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، بهمن 1390، صفحه 1-77 
6. اثر زیست محرک ها بر برخی از ویژگی های بادام (Prunus dulcis Mill.) رقم مامایی

صفحه 53-61

فرشاد صادقی قطب آبادی؛ رامین بابادایی سامانی؛ مسعود زادباقری


7. اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و عملکرد دانه و روغن سویا در منطقه اردبیل

صفحه 63-69

سید سجاد موسوی؛ سید محمد جواد میرهادی؛ علی اکبر ایمانی؛ علی محمدپور خانقاه