دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، آبان 1392، صفحه 1-83 
7. اثر اسیدسالیسیلیک بر صفات عملکرد و میزان آسمولایت های تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 63-71

مژگان قنبری؛ محسن فرزانه؛ علیرضا افتخاریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی