دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، بهمن 1392، صفحه 1-76 
2. ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی کلزا (Brassica napus L.) در شرایط گرگان

صفحه 13-24

علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ ابراهیم زینلی


4. بررسی اثر سیستم نوین مدیریت کشت(SRI) بر عملکرد دانه و بهره وری آب در مزارع برنج

صفحه 53-61

یاسر قربانیان آستانه؛ ابراهیم امیری؛ تیمور رضوی پور؛ مجتبی رضایی


6. اثر پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر غلظت برخی از عناصر غذایی در دو پایه نارنج و سیتروملو

صفحه 43-51

آرام رضایی؛ علیرضا گیتی؛ علی مومن پور؛ داود حبیبی؛ محبوبه مظهری؛ شاهین جهانگیر زاده؛ مریم گلباز