دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 30، اردیبهشت 1392، صفحه 1-77 
2. ارزیابی لاین های جدید برنج بر اساس صفات کمی و کیفی

صفحه 11-19

علیرضا ترنگ؛ مرتضی نصیری؛ سعید بخشی‎پور