دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1395 

پژوهشی

1. اثر چند روش خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم سانته

صفحه 1-8

محمد غلامی پرشکوهی؛ صائب تبریزی نمینی؛ مهرداد سلیمی بنی؛ امیرحسین احمدبیگی