دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، مرداد 1395