دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1395 

پژوهشی

1. اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی

صفحه 1-9

سمیرا مالکی خضرلو؛ سجاد انصاری اردلی؛ مهدیه مالکی خضرلو؛ عاطفه دستور


3. اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا

صفحه 21-28

بهروز بابایی نژاد؛ جعفر البوبغیش؛ علیرضا دادخواه؛ مجید رستمی