دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، بهمن 1395 
اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه

صفحه 19-26

بهروز بابایی نژاد؛ علیرضا دادخواه؛ جعفر آلبوغبیش؛ مجید رستمی


اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه

صفحه 27-37

محمدعارف تبد؛ بشیر ایوب نژادگان جرمی؛ زانیار کهنه پوشی؛ معصومه اسدی گاکیه


اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم زرفام

صفحه 63-70

بصیر صمدی فیروزآباد؛ ابراهیم فراهانی؛ غلامرضا نادری