دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، پاییز 1398، صفحه 1-70 

پژوهشی

1. اثر پیش‌تیمار بذر با نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت تحت تنش خشکی

صفحه 1-12

ابوالفضل شهریاری؛ حشمت امیدی؛ حسین محمدی پاکدهی؛ ابوالفضل محمدی؛ خدیجه احمدی