دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-80 
5. اثر سلنیوم و برخی مواد آلی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و متابولیت‌های ثانویه شوید

صفحه 75-89

وحید عبدوسی؛ پرویز سماواتی پور؛ رضا صالحی؛ سعید سماوات