دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 48، شهریور 1396، صفحه 1-94 
تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو

صفحه 21-33

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی