دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 48، شهریور 1396، صفحه 1-94 
3. تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو

صفحه 21-33

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی


7. گروه‌بندی لاین‌های امیدبخش برنج بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک

صفحه 73-83

علی محدثی؛ سعید بخشی پور؛ میترا یکتا؛ مریم پشتیبان