دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، آبان 1396، صفحه 1-80 
اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری

صفحه 41-50

محسن پورسلطان هوجقان؛ حسین آرویی؛ سید جلالدین طباطبائی؛ سیدحسین نعمتی


پایداری فیتوشیمیایی مرزه در شرایط نگهداری فراسرد

صفحه 51-57

شبنم شهبازی؛ فاطمه سفیدکن؛ عباس قمری زارع