دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تابستان 1397، صفحه 1-80 
3. روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام

صفحه 19-29

کاوه لیموچی؛ عطااله سیادت؛ مهرداد یارنیا؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی