دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، زمستان 1397، صفحه 1-66 

پژوهشی

1. تنوع صفات کمّی و کیفی توده‌های بومی شنبلیله ایران در منطقه هشترود

صفحه 1-9

بهرام حاجی‌زاده؛ داود صادق زاده اهری؛ سلیمان جمشیدی