اهداف و چشم انداز

این مجله از سال 1384 فعالیت خود را زمینه نشر مقالات در زمینه کشاورزی آغاز و در حال حاضر با هدف نشر یافته های اصیل در زمینه مسایل بوم شناختی گیاهان زراعی و دارویی فعالیت می کند.

پیش مقالات ارایه شده بایستی در زمینه مسایل بوم­شناختی (اکولوژی) گیاهان زراعتی شامل غلات، حبوبات، گیاهان صنعتی، علوفه ای و یا دارویی باشد که جزئیات آن در زیر ذکر شده است:

 • به زراعی و به نژادی محصولات
 • واکنش محصولات گیاهی به تنش­ های زیستی و غیر زیستی
 • کشاورزی حفاظتی
 • حفاظت آب و خاک
 • استفاده از کودهای بیولوژیک در تولید محصولات
 • آفات، بیماری ­ها و علف­ های هرز
 • کشت مخلوط
 • تولید پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
 • سیستم­ های تولید تک کشتی و چند کشتی
 • مدیریت بودجه و انرژی در تولید محصول
 • چرخه­ های عناصر غذایی در آگرو اکوسیستم ­ها
 • اثر تغییر اقلیم بر تولید محصولات
 • اکولوژی بذر