تماس با ما


آدرس: میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، کیلومتر 5 جاده میانه - زنجان، مجتمع دانشگاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله "بوم شناسی گیاهان زراعی"

تلفن:                               09143232270 ,04152331185

پست الکترونیکی:               s.jamshidi@m-iau.ac.ir

مدیرمسئول:                     s.jamshidy@gmail.com


CAPTCHA Image