اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن نورافکن

گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

www.m-iau.ac.ir
nourafcanm-iau.ac.ir
04152240085
0000-0003-2489-1787

h-index: 6  

سردبیر

حمداله کاظمی اربط

زراعت استاد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

kazemi_arbatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مهرداد یارنیا

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی, تبریز، ایران

yarniaiaut.ac.ir

علی رضوانی

استاد حشره شناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور – بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی

www.entomology.ir/entomologist/PersianEntomologist/Rezvanicv.htm
rezvanim-iau.ac.ir
02122403692

مجید دهقان شعار

علوم خاک دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

dehganshoarm-iau.ac.ir

یوسف مجتهدی

فیزیولوژی جنگل دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

mojtahedim-iau.ac.ir
04152331185

حمید مدنی

زراعت - فیزیولوژی دانشیار گروه زراعت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

h_madanixiau-arak.ac.ir
09123606518

منوچهر فربودی

علوم خاک استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

www.m-iau.ac.ir/blogs/Dr_Farboodi
farboodi1962gmail.com
04152331185

محمدباقر خورشیدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

mb.khorshidiyahoo.com
04152331185

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ساندرا عاریفین عزیز

اکوفیزیولوژی گیاهی گروه زراعت و باغبانی، دانشگاه کشاورزی بوگور، اندونزی

www.researchgate.net/profile/Sandra_Aziz
sandra.a.azizgmail.com

h-index: 7  

آیهان هوروز

علوم خاک و تغذیه گیاهی دانشیار دانشگاه اوندوکوز ماییز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک و تغذیه گیاهی، سامسون، ترکیه

personel.omu.edu.tr/en/ayhanh
ayhanhomu.edu.tr
+90(362) 312-1919 / 1061

عبدالناصر الزاولی

گیاهشناسی کشاورزی دانشگاه تانتاریال دانشکده کشاورزی، مصر

www.researchgate.net/profile/Abdelnaser_Elzaawely
elzaawelyagr.tanta.edu.eg

h-index: 13  

امیر دریائی

بیماری شناسی گیاهی و میکروبیولوژی مشاور عالی وزارت صنایع نیوزیلند

nz.linkedin.com/in/amir-daryaei-783a4756
amirdaryaeigmail.com

کارشناس نشریه

لیلا قره داغی

شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

l.gharadaghiyahoo.com
04152240085

ویراستار

عزیزه یوسفی

ادبیات فارسی استادیار گروه ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه

a.yousefilive.com
04152331185

مدیر داخلی

مهدی اورعی

دکتری تخصصی استادیار،گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه، میانه،ایران

oraei.academicgmail.com
0914419194